<-- ประเภทตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล/ผู้จัดเก็บ หน่วยวัด รายละเอียด
1. สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ทั้งหมด ร้อยละ
2. จำนวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ แห่ง
3. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ไร่
4. จำนวนป่าสงวนแห่งชาติ แห่ง
5. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ไร่
6. เขตพื้นที่ป่าสงวนที่ถูกบุกรุก ไร่
7. เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ถูกบุกรุก ไร่
8. จำนวนป่าชุมชน หมู่บ้าน
9. พื้นที่ป่าชุมชน ไร่
10. พื้นที่ป่าไม้ กรมป่าไม้
ล้านไร่